Obchodní podmínky

 1. Obchodní podmínky platí pro fyzickou osobu Ing. Lenka Šíšová IČ: 69312184 a pro společnost Byznet servis s.r.o. IČ: 3821510
 2. Cena kurzu pro jednoho účastníka je smluvní dle zákona 526/90 Sb.v platném znění. V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady spojené s účastí v kurzu (školné, studijní texty, drobné občerstvení).
 3. Kurz je možné písemně stornovat bezplatně do 21 dnů před jeho zahájením. Storno poplatky při odhlášení od 20 do 14 dnů před zahájením kurzu činí 30 %, od 14 do 7 dnů před zahájením kurzu 60 %, při pozdějším odhlášení je stornovací poplatek 100 % z ceny kurzu. (Po vzájemné dohodě dodavatele a objednatele lze od storno poplatek prominout).
 4. Přihlašující organizace (objednavatel) akceptuje nabídku Ing. Lenky Šíšové (dále jen dodavatel) a závazně objednává zařazení účastníka do kurzu.
 5. Objednavatel může v případě potřeby vyslat za přihlášeného účastníka náhradníka.
 6. Úhrada kurzu bude provedena na základě výzvy k platbě nebo zálohové faktury, převodem na účet uvedeným ve zvacím dopisu. Daňový doklad bude vystaven na základě uskutečněného zdanitelného plnění.
 7. Objednavatel přihlášením do kurzu bere na vědomí autorská práva dodavatele týkající se učebních materiálů a je si vědom právních následků jejich dalšího komerčního využití bez písemného svolení dodavatele.
 8. Dodavatel si vyhrazuje právo neuskutečnit kurz v případě, že se nepřihlásí alespoň 15 uchazečů. V takovém případě bude záloha na kurz bezezbytku vrácena nebo bude uchazeč po dohodě s dodavatelem přeřazen na jiný termín kurzu.
 9. Dodavatel si vyhrazuje právo vykázat z kurzu účastníka, který jeví známky infekčního onemocnění nebo je pod vlivem omamných a návykových látek nebo jeho chování neodpovídá zásadám slušnosti a občanského soužití. V takovém případě nese tento účastník zodpovědnost za všechny škody vzniklé v důsledku jeho chování a nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného.
 10. Dodavatel si vyhrazuje právo v době mimořádných opatření stanovených státem uspořádat kurz formou on-line přenosu, pokud mu to umožňuje platná legislativa spojená s akreditací kurzu. V takovém případě včas uvědomí účastníky kurzu a probere s nimi možnosti on-line připojení.
 11. Nebude-li náhradní termín stanoven, vrátí dodavatel objednavateli uhrazený účastnický poplatek v plné výši na základě písemného požadavku objednavatele.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit místo konání kurzu v rámci města (uvedeno v podrobnostech pro každý kurz) a to i v případě, že je frekventant na kurz již přihlášen.
 13. Pokud absolvent kurzu požádá o kopii osvědčení z důvodu ztráty, zcizení či z jiného důvodu, pořadatel si vyhrazuje právo za vystavení kopie účtovat částku 400 Kč vč. DPH.

11. Podmínky udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Odesláním objednávkového formuláře přihlášky objednatel souhlasí s poskytnutím a zpracování svých osobních údajů dodavateli pro marketingové účely v rozsahu, pro účely a za podmínek stanovených íže: Rozsah shromážděných a zpracovaných osobních údajů je dán vyplněním přihlašovacího formuláře. Údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům Dodavatele. Dodavatel může shromažďovat a uchovávat údaje v různé podobě (např. v písemné, elektronické, ústní či jiné). Ke shromažďování, uchovávání a zpracování údajů bude docházet v České republice. Dodavatel má zavedena bezpečnostní opatření, která chrání důvěrnost údajů. Údaje budou použity pro marketingové účely (zejména zasílání newsletteru, informování o akcích dodavatele a jejích nájemců, nabízení zboží a služeb). Souhlas se uděluje na období 10 let od okamžiku jeho udělení. Dodavatel zlikviduje shromážděné údaje neprodleně poté, co zanikne účel jejich shromáždění a zpracování, ledaže by byla ze zákona povinna či oprávněna uchovat údaje po delší dobu. Udělený souhlas může objednatel odvolat kdykoli po dobu jeho účinnosti, a to písemně s účinky nastávajícími dnem doručení takového odvolání dodavateli. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Ve vztahu k údajům shromážděným a zpracovaným dodavatelem či jakoukoli jinou osobou, může objednatel požadovat přístup ke svým údajům, tzn. požadovat sdělení rozsahu shromážděných údajů, účelu jejich shromáždění a zpracování. Dále může odběratel požadovat opravu nepřesností týkajících se jeho údajů.

12.  Dávám výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa a telefonní číslo za účelem kontaktování autorizovanou osobou Byznet servis s.r.o., které jsem zaslal/a přihlášku ke zkoušce ověřující dosažení odborné způsobilosti podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace  (dále jen „příslušná autorizovaná osoba“), přispívající k urychlení souvisejících procesů týkajících se hodnocení dosažené odborné způsobilosti. Správcem v přihlášce uvedených osobních údajů pro výše vymezené účely zpracování je příslušná autorizovaná osoba. Subjekt údajů se může obracet na příslušnou autorizovanou osobu z důvodu uplatnění práv v oblasti osobních údajů. Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený tímto projevem vůle, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Příslušná autorizovaná osoba jako zpracovatel osobních údajů a autorizující orgán, který je příslušný k rozhodování o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace pro danou profesní kvalifikaci v souladu s údaji uvedenými v Národní soustavě kvalifikací na www.narodnikvalifikace.cz, jako správce osobních údajů zpracovávají další osobní údaje, než ke kterým je tímto projevem vůle udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, protože to je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ně vztahuje. Mezi právní předpisy, na jejichž základě jsou osobní údaje zpracovávány, patří zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (§ 17 odst. 2 – obecné podmínky hodnocení dosažené odborné způsobilosti; § 18 odst. 4 – průběh zkoušky; § 19 odst. 2 – náležitosti osvědčení o profesní kvalifikaci) a vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (§ 5 – náležitosti pozvánky ke zkoušce; § 7 odst. 1 – náležitosti osvědčení o profesní kvalifikaci).

13. Přihlášený účastník souhlasí s tím, že budou veškeré materiály, informace a případné výsledky testů či zkoušek zasílány na e-mail účastníka a e-mail zadavatele uvedené v přihlášce.