Kurz: Kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy MODUL A - ZÁKLADNÍV SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ VYPSÁN ŽÁDNÝ TERMÍN TOHOTO KURZU. POKUD O NĚJ ALE MÁTE ZÁJEM, KONTAKTUJTE NÁS, PROSÍM, NA E-MAILU lenka.sisova@zoorekvalifikace.cz NEBO svetlana.rayova@zoorekvalifikace.cz 


Akreditaci k pořádání tohoto kurzu, kterou udělilo Ministerstvo zemědělství ČR pod č.j. MZE-50349/2021-18134, najdete ZDE

Dne 1. února 2021 nabyl účinnosti zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Jednou z povinností, kterou nově přináší chovatelům vybraných druhů šelem a lidoopů, je absolvování kurzu u vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem zemědělství ČR.

Osvědčení o absolvování kurzu je nyní nedílnou součástí žádosti o schválení chovatelského zařízení pro vybrané druhy šelem a lidoopy.

Kurz se skládá ze tří modulů – modul A v délce 36 hodin je společný pro chovatele šelem i lidoopů a samotné jeho absolvování nestačí pro získání osvědčení. K němu je nutné volitelně přidat modul B (v případě chovu šelem) nebo C (pro případ chovu lidoopů). Každý modul kurzu je zakončen zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování obdrží účastník kurzu osvědčení, které přiloží k žádosti o schválení chovatelského zařízení. Pod následujícími odkazy najdete otázky, se kterými se můžete v rámci testu setkat – otázky MODUL A, otázky MODUL B.

Chovatelé druhů zvířat vyžadující zvláštní péči, kteří již mají schválené chovatelské zařízení v době před novelizací zákona, musí osvědčení o absolvování kurzu získat do 1.2. 2023. To jim bude vydáno pouze na základě účasti v kurzu. Zkoušku skládat nemusí.

Akreditaci k pořádání kurzu udělilo Ministerstvo zemědělství ČR dne 3.9.2021 pod č.j. MZE- 50349/2021- 18134.
Vzory osvědčení najdete ZDE, ZDE, ZDE a ZDE.

KOMU JE KURZ URČEN:

 • chovatelúm, kteří chovají vybrané druhy šelem a primátů a nevztahuje se na ně výjimka,
 • žadatelům o povolení k chovu vybraných druhů šelem a primátů
  (chov druhů vyžadujících zvláštní péči podle § 13 ZOZ, týká se pouze druhů uvedených v příloze ZOZ a primátů, ZOZ § 14d odst. 4.)
 • osobám odpovědným za péči o vybrané druhy šelem a primáty.
  (Chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů, který osobně nezajišťuje péči o tato zvířata, je povinen určit alespoň 1 osobu odpovědnou za péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, která je držitelem osvědčení, ZOZ § 14d odst. 2)
 • chovatelům, kteří chovali vybrané druhy šelem nebo lidoopy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
  (ti jsou povini absolvovat kurz, zkoušku však neskládají. Školicímu pracovišti je nutné předložit podklady vyjmenované v ZOZ Přechodná ustanovení zavedená zákonem č. 501/2020 Sb. Čl. II)

selmy A+B

selmy A+C

* 1 vyučovací hodina = 45 minut

KRITÉRIA PRO VÝBĚR UCHAZEČŮ:

Účastník kurzu musí být starší 18 let

OBSAHOVÁ NÁPLŇ MODUL A:

 1. a) ustanovení zákona, prováděcích právních předpisů k němu vydaných a vybrané části právních předpisů, které se vztahují k chovu, přepravě a evidenci vybraných druhů šelem nebo lidoopů, zejména přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností4), zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o myslivosti, veterinárního zákona, zákona o zoologických zahradách, zákona o obchodování s ohro-ženými druhy, trestního zákoníku,

MVDr. Martin Jánošík, Ing. Silvie Ucová

 1. b) biologické základy chovu zvířat, které zahrnují základy anatomie a fyziologie zvířat, orgánové soustavy, metabolismus, zootechnickou terminologii a problematiku domestikace, popis těla zvířete, včetně kostry, tělesný růst a vývin, plodnost a reprodukci, metody a povinnosti při označování zvířat,

Ing. Renata Masopustová, Ph.D. MVDr. Roman Vodička, Ph.D.

 1. c) etologie, která zahrnuje vybrané etologické pojmy, vývoj chování zvířete, vzorce a mechanismy her, sociálního, obranného, loveckého, potravního, komfortního, sexuálního a rodičovského chování, vnitrodruhovou a mezidruhovou komunikaci,

Ing. Renata Masopustová, Ph.D. Ing. Silvie Ucová

 1. d) etika chovu zvířat, která zahrnuje vztah člověka ke zvířatům chovaným v lidské péči, problematiku ochrany zvířat a pohody zvířat, požadavky na obohacení prostředí pro chov zvířat a poža-davky na tvorbu expozic, ve kterých jsou zvířata umístěna, informace o mezinárodních záchovných chovatelských programech,

Ing. Silvie Ucová, Ing. Renata Masopustová, Ph.D.

 1. e) základy bezpečnosti při manipulaci se zvířaty, které zahrnují vybrané části právních předpisů upravujících způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, informace o vybavení k provádění odchytu zvířat, zásady manipulace se zvířaty, problematiku napadení člověka zvířetem, zejména prevenci, příčiny a následky napadení,

Ing. Renata Masopustová, Ph.D. Ing. Silvie Ucová

 1. f) požadavky na krmení a napájení zvířat, které zahrnují obecné základy výživy vyplývající z jednotlivých typů trávicí soustavy masožravců, všežravců a býložravců, problematiku krmi- va, jeho nutriční hodnoty a význam živin, úpravu a uskladňování krmiv, krmiva rostlinného a živočišného původu, krmné přísady, napájení,

Ing. Renata Masopustová, Ph.D. MVDr. Roman Vodička, Ph.D.

 1. g) zásady péče o zdraví zvířat, které zahrnují prevenci nákaz, první pomoc zvířeti a veterinární péči při onemocnění, problematiku karantény, očkování a imunity, zásady neinvazivních odběrů vzorků na vyšetření, nejznámější zoonózy, virová, bakteriální, plísňová a parazitární onemocnění, pojem a příčiny stresu zvířat, zásady biologické bezpečnosti chovu, zejména zacházení s kadávery a zbytky krmiv, informace o běžné ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci a aktivní ochraně chovu před vnějšími vlivy,

MVDr. Roman Vodička, Ph.D. , Ing. Renata Masopustová, Ph.D.

Lektoři jsou vzájemně zastupitelní

 

Test v rámci kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy obsahuje při zkoušce z modulu A 60 zkušebních otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná. Na vypracování písemného testu se stanoví při zkoušce z modulu A doba 90 minut.

Na test při zkoušce z modulu B a z modulu C se použije odstavec 1 obdobně. 

Pro úspěšné složení zkoušky a získání osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového počtu bodů při zkoušce z modulu A a zároveň nejméně 80 procent z celkového počtu bodů při zkoušce z modulu B. Pro úspěšné složení zkoušky a získání osvědčení o způsobilosti k péči o lidoopy je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového počtu bodů při zkoušce z modulu A a zároveň nejméně 80 procent z celkového počtu bodů při zkoušce z modulu C.“.

Lektor: MVDr. Roman Vodička,Ph.D.
veterinář ZOO Praha

Po ukončení gymnázia byl přijat na Vysokou školu veterinární v Brně. Po jejím absolvování nejprve pokračoval v postgraduálním studiu na VFU Brno. Následující rok započala jeho stáž v Zoo Praha, která v roce 1998 plynule vyústila  v pracovní poměr, který trvá  do současnosti. Již od mládí ho lákala práce s exotickými zvířaty, což se mu angažováním v Zoo Praha beze zbytku splnilo. Nejhezčí na jeho práci je pestrost a nové výzvy, kterým čelí prakticky každý den. Své zkušenosti prezentuje na různých konferencích a seminářích.

 

 


Lektor: Ing. Renata Masopustová, Ph. D.
Česká zemědělská univerzita, Praha

Lektorka nastoupila hned po maturitě na střední škole do ZOO Praha, kde působila téměř 25 let jako chovatelka na veterinárním oddělení zahrady. Tady se starala o všechny druhy zvířat, které přicházely do ZOO nebo potřebovaly zvláštní péči. Během působení v ZOO zahájila studium na  České zemědělské univerzitě v Praze, kde později nastoupila na katedru genetiky a obecné zootechniky. Zde po absolutoriu vysoké školy založila a vyučovala předměty Chov exotických savců a Mezinárodní záchranné programy pro bakalářské i magisterské studium. Lektorka je autorkou řady publikací, mj. skript Chov exotických savců I. a II. V soukromém životě je aktivní chovatelkou.

Státní doktorskou zkoušku složila z taxonomie, zoologie a chovu savců. 

Lektor: Ing. Silvie Ucová
Oddělení mezinárodní spolupráce, vědecký orgán CITES, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Lektorka působí již 15 let jako odborný rada v samostatném odboru vnějších vztahů a v oddělení mezinárodní spolupráce Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Zde má na starosti přípravu a zpracovávání plánů, bilancí přírodních zdrojů, programů, expertiz, posudků a obdobných celostátních metodických dokumentů pro problematiku ochrany přírody a krajiny.
Lektorka je absolventkou Českou zemědělskou univerzity ve studijním oboru Živočišná produkce a před nástupem na současnou pozici absolvovala dlouhodobou stáž v oddělení ochrany zvířat Ministerstva zemědělství ČR.

Lektor: MVDr. Martin Jánošík,
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat SVS Praha

Marin Janosik

 Lektor je ředitelem odboru ochrany zdraví a pohody zvířat krajské organizace Státní veterinární správy ČR s hodností vrchního rady. Jeho pracovní náplní je praktická aplikace zákona na ochranu zvířat proti týrání, ochrana zdraví zvířat před infekčními nákazami a dohled při nakládání s vedlejšími živočišnými produkty. Současně je i akreditovaným lektorem Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zemědělství ČR a působí v komisích Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny.

Má atestaci II. stupně, absolvoval kurzy manažerského a profesního vzdělávání, a je akreditovaným auditorem Bureau Veritas pro státní správu. Je autorem blogu o činnosti veterinární správy http://janosik.blog.idnes.cz/. Lektor si pravidelně si zvyšuje odbornost v oboru ochrany zvířat studiem a to jak v tuzemsku tak na zahraničních seminářích. S posluchači se tak může podělit nejen o svoje teoretické a praktické zkušenosti z tuzemska, ale může nabídnout i srovnání řešení praktických příkladů u nás a v zahraničí.

MVDr. Martin Jánošík vystudoval Univerzitu veterinárního lékařství v Košicích.


Kvůli častým dotazům a nejasnostem, kdo musí a za jakých podmínek absolvovat kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, jsme požádali o podrobný výklad Oddělení ochrany zvířat při Ministerstvu zemědělství ČR. Odpověi naleznete ZDE