Otázky a odpovědi - FAQ

VYJÁDŘENÍ ODDĚLĚNÍ OCHRANY ZVÍŘAT PŘI MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR K NĚKTERÝM OTÁZKÁM TÝKAJÍCÍM SE KURZU K PÉČI O VYBRANÉ DRUHY ŠELEM A LIDOOPI
ZOOREKVALIFIKACE: Podle § 14 d, písmeno c) nemusí absolvovat kurz osoby, které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru chovatel cizokrajných zvířat, nebo osoby, které získaly vysokoškolské vzdělání ve studijním programu nebo v oblasti vzdělávání zemědělství se zaměřením na chovatelství, pokud byl jejich součástí předmět chov cizokrajných zvířat nebo chov exotických zvířat. Znamená to, že například absolvent střední či vysoké veterinární školy mít kurz musí?

Oddělení ochrany zvířat, MZe: 
Absolvent střední veterinární školy kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy:
 • musí mít, pokud studoval jiný obor, než je obor chovatel cizokrajných zvířat,
 • nemusí mít, pokud studoval obor chovatel cizokrajných zvířat,
 • nemusí mít, pokud se jedná o zaměstnance zoologické zahrady při výkonu jeho zaměstnání,
 • nemusí mít, pokud se jedná o zaměstnance záchranné stanice při výkonu jeho zaměstnání,
 • nemusí mít, pokud získal profesní kvalifikaci pro činnost chovatele cizokrajných zvířat podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Absolvent vysoké školy veterinární kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy:

 • musí mít, pokud nesplňuje některou z podmínek uvedených v následujících odrážkách; studium na vysoké škole veterinární není automaticky důvodem k tomu, aby daná osoba nemusela mít kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy,
 • nemusí mít, pokud studoval oblast vzdělávání zemědělství se zaměřením na chovatelství a pokud byl součástí studia předmět chov cizokrajných zvířat nebo chov exotických zvířat,
 • nemusí mít, pokud se jedná o zaměstnance zoologické zahrady při výkonu jeho zaměstnání,
 • nemusí mít, pokud se jedná o zaměstnance záchranné stanice při výkonu jeho zaměstnání,
 • nemusí mít, pokud získal profesní kvalifikaci pro činnost chovatele cizokrajných zvířat podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

ZOOREKVALIFIKACE: Prosím o bližší specifikaci v bodě §14d) - osoby, které získaly profesní kvalifikaci pro činnost chovatele cizokrajných zvířat podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.  

 1. Lidé se ptají, zda jim bude uznáno osvědčení z rekvalifikačního kurzu Chovatel zvířat (se zaměřením na péči v zoo prodejnách a zájmových chovech), který akreditovalo ministerstvo školství např. pod č.j. MSMT-25609/2016-1/607. Kurz byl jedním z podkladů pro schválení vázané živnosti Obchod se zvířaty v zooprodejnách a zájmových chovech. V současné době je osvědčení z tohoto kurzu nahrazeno osvědčením po absolvování profesní zkoušky Ošetřovatel a prodejce zvířat v zájmových chovech kod NSK 41-078-H.  
 2. Pokud budu vycházet z kodifikace NSK zde. , znamená to že si mohu z uvedeného seznamu vybrat nebo bude požadována úplná profesní kvalifikace? V zákoně je uvedena „profesní“ kvalifikace, nikoli „úplná profesní“ kvalifikace.

Oddělení ochrany zvířat, MZe:  Jedná se o úplnou profesní kvalifikaci. Zákon na ochranu zvířat výslovně uvádí: profesní kvalifikaci pro činnost chovatele cizokrajných zvířat“. O jiných profesních kvalifikacích se v zákoně na ochranu zvířat nehovoří, nelze proto pro účely kurzu uznávat jiné profesní kvalifikace. 

ZOOREKVALIFIKACE: Nejasnosti panují také v tom, které skupiny lidí musí kurz absolvovat – patří sem také lidé, kteří cvičí zvířata pro film nebo cirkusy či medvědária na hradech? Mluvilo se o jakési výjimce pro cirkusy a film, ale nikde ji v zákoně nevidím.

Oddělení ochrany zvířat, MZe:  

K cirkusům a k výcviku zvířat pro film 

Pro osoby, které cvičí vybrané druhy šelem pro film nebo cirkusy, neupravuje zákon na ochranu zvířat žádné speciální výjimky. Připomínáme, že je zakázáno takto cvičit nově narozené lidoopy již od roku 2004. 

Tyto osoby kurz k péči o vybrané druhy šelem nemusí mít, pokud se na ně vztahuje některá z výjimek uvedených v § 14d odst. 4 písm. c) nebo d) zákona na ochranu zvířat.

Kurz nemusí mít:
c) osoby, které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru chovatel cizokrajných zvířat, nebo osoby, které získaly vysokoškolské vzdělání ve studijním programu nebo v oblasti vzdělávání zemědělství se zaměřením na chovatelství, pokud byl jejich součástí předmět chov cizokrajných zvířat nebo chov exotických zvířat, nebo

d) osoby, které získaly profesní kvalifikaci pro činnost chovatele cizokrajných zvířat podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

            Pokud je zvíře vybraného druhu šelem vlastnictvím cirkusu, nemusí mít kurz k péči o vybrané druhy šelem všichni zaměstnanci cirkusu, kteří se o dané zvíře starají. Postačuje, pokud cirkus (zaměstnavatel) určí jednu osobu (zaměstnance), která bude osobou odpovědnou za péči o vybrané druhy šelem, a která bude držitelem osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem. Další osoby, které provádějí činnosti související s chovem a péčí o vybrané druhy šelem, musí osoba odpovědná za péči o vybrané druhy šelem poučit tak, aby uvedené činnosti prováděly kvalifikovaným způsobem.

Pokud není zvíře vybraného druhu šelem vlastnictvím cirkusu, musí mít kurz k péči o vybrané druhy šelem:

 • drezér, který je vlastníkem zvířete, a zároveň
 • alespoň 1 zaměstnanec cirkusu, pokud se o zvíře vybraného druhu šelem stará i někdo ze zaměstnanců cirkusu (nejen jeho drezér).

 K medvědáriím 

Pro osoby, které pečují o medvěda v medvědáriu na hradě apod., neupravuje zákon na ochranu zvířat žádné speciální výjimky. V praxi ovšem může takové medvědárium spadat například pod záchrannou stanici.

Tyto osoby kurz k péči o vybrané druhy šelem nemusí mít, pokud se na ně vztahuje některá z výjimek uvedených v § 14d odst. 4 písm. a) až d) zákona na ochranu zvířat.

Kurz nemusí mít:

„a) zoologické zahrady a jejich zaměstnanci při výkonu jejich zaměstnání,

b) záchranné stanice a jejich zaměstnanci při výkonu jejich zaměstnání,

c) osoby, které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru chovatel cizokrajných zvířat, nebo osoby, které získaly vysokoškolské vzdělání ve studijním programu nebo v oblasti vzdělávání zemědělství se zaměřením na chovatelství, pokud byl jejich součástí předmět chov cizokrajných zvířat nebo chov exotických zvířat, nebo

d) osoby, které získaly profesní kvalifikaci pro činnost chovatele cizokrajných zvířat podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.“

DOTAZY CHOVATELŮ:

Mám úspěšně složenou zkoušku ze zoologie na vfu, fakulta fvhe magisterské studium, kde samozřejmou součástí byla i taxonomie, tedy se ptám zda je nutné, abych se účastnila kurzu A? (Jde o nedokončené studium VFU.)

Odpověď oddělení ochrany zvířat: Za vysokoškolské vzdělání je nutné považovat pouze ukončené vysokoškolské vzdělání. Nedokončené studium na vysoké škole nelze považovat za vysokoškolské vzdělání požadované v zákoně na ochranu zvířat. 

Absolvent vysoké školy kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy nemusí mít, pokud studoval oblast vzdělávání zemědělství se zaměřením na chovatelství a pokud byl součástí studia předmět chov cizokrajných zvířat nebo chov exotických zvířat. Co se týče studia na vysoké škole, nepostačuje doložit zkoušku ze zoologie (včetně taxonomie) k tomu, aby daná osoba nemusela mít kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy.  

Zákon stanoví, že Ti, kteří mají v současnosti chovy schválené, nemusí psát test. Jak je to s těmi, kteří sice mají chov historicky, ale v současnosti jim propadla časově omezená registrace chovného zařízení a žádají o její obnovení. Budou nuceni psát test? A jak je  to s těmi, kteří žádají o rozšíření chovného zařízení? Budou muset psát test?

Odpověď oddělení ochrany zvířat: Zákon na ochranu zvířat stanoví, které doklady musí daná osoba předložit k tomu, aby nemusela vykonávat zkoušku. Zákon neuvádí jako hlediska posuzování pro to, kdo musí vykonat zkoušku a kdo nikoliv to, zda někdo právě žádá o prodloužení oprávnění ani to, zda někdo právě žádá o rozšíření chovného zařízení.

Chovatel musí předložit některý ze čtyř níže uvedených dokumentů k tomu, aby nemusel vykonávat zkoušku. Pokud žádný z uvedených dokumentů chovatel nepředloží, zkoušku v kurzu vykonat musí.

Na dokumentech musí být datum před nabytím účinnosti novely zákona, tedy datum před 1. únorem 2021. Pokud chovatel některý z níže uvedených dokumentů předloží, ale je na něm datum po 1. únoru 2021, zkoušku v kurzu vykonat musí.

            Bod 2 přechodných ustanovení novely zákona na ochranu zvířat uvádí:

„Chovatel, který choval vybrané druhy šelem nebo lidoopy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen zúčastnit se kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy a získat osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na osvědčení se vyznačí, že chovatel získal osvědčení účastí na kurzu. Chovatel uvedený ve větě první musí školicímu pracovišti předložit

 1. a) rozhodnutí krajské veterinární správy o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči podle § 13 odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které se vztahuje na vybrané druhy šelem nebo lidoopy,
 2. b) krajskou veterinární správou potvrzené oznámení podle § 13a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, s uvedením druhu zvířete, které se vztahuje na vybrané druhy šelem nebo lidoopy,
 3. c) krajskou veterinární správou potvrzené oznámení podle § 5 odst. 4 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, s uvedením druhu zvířete, které se vztahuje na vybrané druhy šelem nebo lidoopy, nebo
 4. d) vyjádření vydané krajskou veterinární správou potvrzující, že byl u chovatele přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona proveden výkon dozoru podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, při kterém bylo ověřeno nebo zjištěno, že chovatel chová vybrané druhy šelem nebo lidoopy.“

Dokument lze uznat pouze v případě, že je na něm jednoznačně uvedeno, že se vztahuje na některý z druhů zvířat, který patří mezi vybrané druhy šelem nebo lidoopy.

             Které druhy šelem patří mezi vybrané druhy šelem, uvádí příloha k novele zákona na ochranu zvířat. Za šelmy podle § 14a odst. 4 zákona na ochranu zvířat se považují:

 1. z čeledi kočkovitých z podčeledi
  a) velké kočky (Pantherinae) všechny druhy,
  b) malé kočky (Felinae) rod puma (Puma) druh puma americká (Puma concolor) a rod rys (Lynx),
  c) gepardi (Acinonychinae) rod gepard (Acinonyx),
 2. z čeledi medvědovití (Ursidae) všechny druhy,
 3. z čeledi hyenovití (Hyaenidae) všechny druhy a
 4. z čeledi psovití (Canidae) druh vlk obecný (Canis lupus) a pes hyenový (Lycaon pictus).


  Výběr taxonomie podle Mammals Species of the World (Wilson and Reeder, 2005):

  Řád: šelmy Carnivora

  1. Podřád: kočkotvární Feliformia

  Čeleď: hyenovití Hyaenidae – 2 podčeledi, 3 rody, 4 druhy

                                Rod: Crocuta

                                               Druh: hyena skvrnitá Crocuta crocuta – jen zoo

  Rod: Hyaena

  Druh: hyena žíhaná Hyaena hyaena  – jen zoo

  Druh: hyena čabraková Hyaena brunnea – jen zoo

  Rod: Proteles

  Druh: hyenka hřivnatá Proteles cristata 


  Čeleď: kočkovití Felidae

  Podčeleď: velké kočky Pantherinae – 2 rody, 7 druhů

  Rod: Panthera

  Druh:     lev Panthera leo 2 poddruhy (Afrika, Asie)

  Druh:     levhart (pardál) skvrnitý Panthera pardus – 9 poddruhů

  Druh:     levhart (pardál) sněžný = irbis Panthera uncia 

  Druh:     jaguár Panthera onca

  Druh:     tygr Panthera tigris – 5 recentních poddruhů, 4 poddruhy vyhubené

                                              Poddruh: tygr ussurijský Panthera tigris altaica 

                                              Poddruh: tygr malajský Panthera tigris jacksoni 

  Poddruh: tygr sumaterský Panthera tigris sumatrae 

  Poddruh: tygr indický (bengálský) Panthera tigris Tigris

  Poddruh: tygr indočínský Panthera tigris corbetti 

  Rod: levhart Neofelis

  Druh:     levhart (pardál) obláčkový Neofelis nebulosa – kontinentální

  Druh:     levhart (pardál) Diardův Neofelis diardi – ostrovní

  Podčeleď: malé kočky Felinae – 11 rodů, 33 druhů

  Rod: gepard Acinonyx

  Druh: gepard štíhlý Acinonyx jubatus – 6 poddruhů

  Rod: puma Puma

  Druh: puma americká Puma concolor 6 poddruhů

  Rod: rys Lynx

  Druh: rys ostrovid Lynx lynx

  Druh: rys červený Lynx rufus

  Druh: rys kanadský Lynx canadensis

  Druh: rys iberský (pardálový) Lynx pardinus – jen záchranné centrum v NP ve       Španělsku a ZOO Cherez

   

  1. Podřád: psotvární Caniformia

  Čeleď: medvědovití Ursidae – 2 podčeledi, 5 rodů, 8 druhů

  1. podčeleď: medvědi Ursinae

  Rod: Ursus

  Druh: medvěd hnědý Ursus arctos – 16 poddruhů nás se týká Ursus arctos arctos

  Druh: medvěd ušatý Ursus thibetanus 

  Druh: medvěd  lední Ursus maritimus 

  Druh: medvěd baribal Ursus americanus 

  Rod: Melursus

  Druh: medvěd pyskatý Melursus ursinus 

  Rod: Tremarctos

  Druh: medvěd brýlatý Tremarctos ornatus – jen zoo

  Rod: Helarctos

  Druh: medvěd malajský Helarctos malayanus

  1. podčeleď: pandy Ailurinae

  Rod: Ailuropoda

  Druh: panda velká Ailuropoda melanoleuca – 2 poddruhy -

  Čeleď: psovití Canidae – 9 rodů

  Rod: Canis

  Druh: vlk obecný Canis lupus – 37 poddruhů

  Rod: Lycaon

  Druh: pes hyenový Lycaon pictus 5 poddruhů -